Politika privatnosti

 

Društvo Peris d.o.o. za savjetovanje i usluge, sa sjedištem i poslovnom adresom Zagreb, Dalmatinska 10, OIB 11265180999, zastupano po direktoru Nenadu Perisu (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 22. svibnja 2018. donosi sljedeći akt

POLITIKA PRIVATNOSTI
INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA
društva PERIS d.o.o. za savjetovanje i usluge

Ovim informacijama o obradi osobnih podataka društvo Peris d.o.o. za savjetovanje i usluge sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti podataka Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (dalje: GDPR) pruža informacije o obradi osobnih podataka koja se odnosi na sljedeće:

 • poslovnu djelatnost posredovanja u prometu nekretnina;
 • poslovnu djelatnost pružanja savjetodavnih usluga;
 • pružatelje usluga (dobavljače) i druge poslovne partnere voditelja obrade;
 • potencijalne pružatelje usluga (dobavljače) i potencijalne druge poslovne partnere voditelja obrade;
 • kandidate za zapošljavanje.

Odgovornost za obradu osobnih podataka
Za obradu osobnih podataka odgovorno je društvo Peris d.o.o. za savjetovanje i usluge, sa sjedištem i poslovnom adresom Zagreb, Dalmatinska 10, OIB 11265180999, koje se sukladno GDPR smatra voditeljem obrade osobnih podataka (dalje u tekstu: voditelj obrade). Za sva pitanja vezana za obradu osobnih podataka možete nas kontaktirati putem e-mail adrese info@peris.hr ili telefonskog broja +385 1 638 3228  odnosno slanjem preporučene pošiljke na adresu sjedišta voditelja obrade.

Svrhe obrade osobnih podatka
Osobne podatke obrađujemo u svrhu sklapanja, izvršenja i prestanka predmetnog ugovora, prikupljanja i slanja ponuda te pisama namjere odnosno izvršavanje predugovorne faze: ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, ugovora o pružanju savjetodavnih usluga iz predmeta poslovanja voditelja obrade, ugovora s pružateljima usluga (dobavljačima) i poslovnim partnerima društva, ispunjavanja zakonskih obveza društva (prmjerice Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakon o posredovanju o prometu nekretnina, Zakon o obveznim odnosima te drugi relevantni zakonski i podzakonski propisi), u svrhu provođenja procesa selekcije kandidata i zapošljavanja (bilo da je postupak započet putem otvorene molbe za posao ili javljanjem na otvoreni natječaj), administrativnih potreba i izvještavanja, naplate potraživanja, izvansudskog i sudskog rješavanja sporova, direktnog (izravnog) marketinga, marketinga, ispitivanja tržišta, arhiviranja, uručenja pošiljaka i kontaktiranja.

Pravne osnove obrade osobnih podataka
Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo ukoliko za to imamo pravni osnov poput ugovora, zakona ili drugog propisa, u predugovornoj fazi ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika (primjerice slanje ponude za posredovanje ili pružanje usluga odnosno provođenje procesa selekcije kandidata i zapošljavanja) odnosno zato što imamo privolu ispitanika ili postoji legitimni interes za njihovu obradu (kao u slučaju izravnog marketinga ili ispitivanja tržišta).

U slučaju da za neku obradu osobnih podataka u određenu svrhu trebamo privolu ispitanika ili izričitu privolu, podaci se u navedene svrhe neće obrađivati dok nismo dobili privolu ili izričitu privolu ispianika na obradu a koju ispitanik ima pravo povući u svakom trenutku. Pri tome, povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Prijavom na otvoreni natječaj ili slanjem otvorene zamolbe za zapošljavanje, smatramo da  je ispitanik dao privole u sljedeće svrhe: za obradu osobnih podatka u svrhu provođenja selekcije kandidata i procesa zapošljavanja te da Vas povratno naknadno kontaktiramo ukoliko se otvori radno mjesto koje bi odgovaralo kvalifikacijama i interesima ispitanika.

Kod voditelja obrade ne primjenjuje se automatizirana obrada osobnih podataka niti izrada profila.

Kategorije osobnih podataka prilikom obrade
Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke koji su nužni za ispunjenje ugovornih i zakonskih svrha obrade. Riječ je o općim osobnim podatcima (ime, prezime, prebivalište, boravište, OIB), kontakt podatcima (adresa za dostavu pismena, e-mail adresa, broj mobitela ili fiksnog telefona), podatcima vezanim za provođenje mjera sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (opći osobni podatci, dan, mjesec i godina rođenja, identifikacijski broj, preslika osobne iskaznice, podatci o zakonskom zastupniku punomoćniku stranke, podatci i dokumentacija o stvarnom vlasniku i politički izloženoj osobi, preslike osobnih dokumenta, dokumentacija kojom se dokazuje stvarni vlasnik stranke i sl.), podatci o nekretnini (adresa nekretnine, katastarski podaci, zemljišnoknjižni podaci, isprave i ugovori kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na nekretnini), podatci potrebni za sklapanje i izvršenje ugovora, podatci iz procesa zapošljavanja društva (opći osobni podaci, kontakt podaci, podatci o prijašnjim radnim mjestima i poslodavcima, životopis), financijski podatci (IBAN računa fizičke osobe).

Kategorije primatelja osobnih podataka
Primatelji osobnih podataka su primatelji podataka na temelju sklopljenih ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, ugovora o pružanju svjetodanih usluga, ugovora s poslovnim parnerima i/ili dobavljačima društva, ponude, pisma namjere ili privole, prijave za proces zapošljavanja, odnosno primatelji na temelju posebnih zakona (porezna uprava, druga državna tijela i inspekcije u skladu s zakonskim obvezama voditelja obrade), javnobilježnički uredi, odvjetnici, sudovi, banke i druge financijske institucije te primatelji podataka koji su poslovni partneri ili pružatelji usluga voditelju obrade odnosno zaposlenici voditelja obrade.

Rokovi čuvanja osobnih podataka
Osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno radi ostvarivanja svrhe obrade radi koje ih obrađujemo. Kriterij na temelju kojeg određujemo razdoblje čuvanja osobnih podataka je zakonska odredba u ovisnosti o svrsi obarde, trajanje sklopljenog ugovora o posredovanju ugovora opružanju svjetodanih usluga, ugovora s poslovnim parnerima i/ili dobavljačima društva, trajanje pravnih učinaka nakon prestanka predmetnog ugovora, zakonska zastara potraživanja, određeni zakonski zahtjevi za čuvanjem podataka u određenom roku. U slučaju obrade podataka u svrhu provođenja procesa zapošljavanja (bilo da je započet putem otvorene molbe za posao ili javljanjem na otvoreni natječaj), prikupljeni podaci se čuvaju 12 (dvanaest) mjeseci od dana kad je prijava na natječaj odnosno otvorena zamolba zaprimljena

Prijenos osobnih podataka u treće zemlje izvan Europske Unije / Europskog gospodarskog pojasa ili međunarodnu organizaciju?
Do navedenog prijenosa dolazi samo u slučajevima u kojima je ispitanik pretodno upoznat jer proizlaze iz posla i korespodencije vezane uz to. Ukoliko ne postoji odluka Europske komisije za treću zemlju da osigurava primjerenu razinu zaštite („odluka o primjerenosti“), prijenos, pod uvjetom da je nužan za izvršenje ugovora ili predugovornih mjera na zahtjev ispitanika odnosno prijenos je nužen za postavljanje, ostvarivanje i obranu pravnih zahtjeva, može se provesti uz pružanje odgovarajućih zaštitnih mjera i pod uvjetom da su ispitaniku u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji na raspolagaju provediva prava i učinkovita sudska zaštita.

Prava ispitanika u pogledu obrade osobnih podataka
U slučaju kada je to zakonski dopušteno, ispitaik ima pravo na sljedeće:

 • Pristup osobnim podacima koji se na njega odnose, informacijama o porijeklu osobnih podataka ukoliko se podaci neprikupljaju od ispitanika, svrhama onbrade, informacijama o voditelju obrade, izvršiteljima obrade, primateljima kojima su ispitanikovi podaci otkriveni ili će biti otkriveni;
 • Povlačenje privole u bilo koje vrijeme, ako osobne podatke obrađujemo uz ispitanikovu privolu;
 • Ispravak ili dopunu ispitanikovih osobnih podataka kako bi uvijek bili točni;
 • Brisanje ispitanikovih osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe;
 • Ograničenje obrade osobnih podataka pod određenim okolnostima, na primjer kada ispitanik prigovara točnosti osobnih podataka, dok ne provjerimo njihovu točnost;
 • Odnošenje osobnih podataka u strukturiranom obliku kao i njihovo prenošenje drugom voditelju obrade (pravo na prenosivost podataka);
 • Prigovor na obradu osobnih informacija u svrhe direktnog marketinga;
 • Podnošenje prigovora na obradu putem PERIS d.o.o. putem e-maila info@peris.hr;
 • Podnošenje prigovora nadzornom tijelu Agenciji za zaštititu osobnih podataka.

U Zagrebu, 22. svibnja 2018.

Uprava
Peris d.o.o. za savjetovanje i usluge: