Opći uvjeti poslovanja

 

Temeljem članka 18. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN br. 107/07, 144/12 i 14/14) trgovačko društvo Peris d.o.o. za savjetovanje i usluge, sa sjedištem i poslovnom adresom Zagreb, Ilica 62, OIB 11265180999, zastupano po g. Nenadu Peris, direktoru, (dalje u tekstu: „Posrednik“) dana 20. veljače 2014. godine donosi sljedeće:

OPĆE UVJETE POSLOVANJA
POSREDNIKA U PROMETU NEKRETNINA

Članak 1.
Opći uvjeti poslovanja
(1) Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: OUP) uređuje se poslovni odnos Posrednika i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: „Nalogodavac“) koja sa Posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju a koji OUP su prije ili u trenutku sklapanja ugovora o posredovanju predloženi Nalogodavcu, bilo da su sadržani u formularom (tipskom) ugovoru, bilo da se na njih ugovor poziva. Nadalje, ovi OUP se na odgovarajući način primjenjuju i na druge poslovne odnose Posrednika koji nisu u svezi sa poslom koji je predmet posredovanja.
(2) OUP su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenim između Posrednika i Nalogodavca.
(3) Ako se odredbe pojedinačnog ugovora o posredovanju koji je prethodno sklopljen sa Nalogodavcem razlikuju od odredbi OUP tada se primjenjuju odredbe pojedinačnog ugovora o posredovanju.
(4) Ovi OUP obvezuju Nalogodavca ako su joj bili poznati ili morali biti poznati u vrijeme sklapanja ugovora.
(5) Za odnose između Posrednika i Nalogodavca koji nisu uređeni ovim OUP ili ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina („Narodne novine“, broj 107/07, 144/12 i 14/14) i Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 35/05, 41/08 i 125/11).

Članak 2.
Definicije
Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih OUP imaju slijedeće značenje:
Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je
predmet određena nekretnina (npr. kupnja, prodaja, zamjena, najam, zakup i dr.).
Druge usluge u svezi sa poslom koji je predmet posredovanja posebno se ugovaraju u Ugovoru o posredovanju, aneksu Ugovora o posredovanju ili zasebnom Ugovoru te se za njih utvrđuje zasebna naknada i eventualno snošenje dodatnih troškova.
Druge usluge koje nisu u svezi sa poslom koji je predmet posredovanja posebno se ugovaraju u ugovoru o pružanju savjetodavnih usluga.
Ugovori o pružanju savjetodavnih usluga su ugovori koje Posrednik sklapa sa Nalogodavcem u pisanom ili usmenom obliku a ne odnose se na posredovanje u prometu nekretnina.
Povjerljivost informacija uključuje obvezu obiju Ugovornih strana da čuvaju kao poslovnu tajnu podatke vezane za uspostavljeni poslovni odnos odnosno za predmet posredovanja ili pružanja druge usluge.

Članak 3.
Sklapanje Ugovora o posredovanju
(1) Ugovor se sklapa u pisanome obliku i na određeno vrijeme.
(2) Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji
(sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.
(3) Ugovor se smatra sklopljenim kada obje ugovorne strane potpišu istu ispravu ili da svaka od strana potpiše primjerak isprave namijenjen drugoj strani odnosno ukoliko razmjene potpisane isprave u PDF obliku. Zahtjev pisanog oblika ispunjen je ako strane razmijene pisma (npr. ponude i/ili protuponude) ili se sporazume pomoću drugog sredstva koje omogućuje da se sa sigurnošću utvrde sadržaj i identitet davatelja izjave (npr. e-mail).
(4) Ugovor o posredovanju za čije se sklapanje zahtijeva pisani oblik smatra se valjanim iako nije sklopljen u tom obliku ako su ugovorne strane ispunile, u cijelosti ili u pretežitom dijelu, obveze koje iz njega nastaju, osim ako iz cilja radi kojega je oblik propisan očito ne proizlazi što drugo.

Članak 4.
Vrste posredovanja (neisključivo i isključivo posredovanje)
(1) Ugovorom o posredovanju Nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika ili samostalno ili na drugi način vršiti radnje vezane za posredovanje koja obveza mora biti izričito ugovorena („Isključivo posredovanje“).
(2) Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao samostalno ili preko drugog posrednika ili na drugi način, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom Posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.
(3) Prilikom zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.
(5) Na ugovor o isključivom posredovanju se na odgovarajući način primjenjuju odredbe vezane za neisključivo posredovanje.
(4) Ukoliko nije izričito ugovoreno isključivo posredovanje, smatra se da je ugovoreno neisključivo posredovanje („Neisključivo posredovanje“). U tom slučaju Posrednik ostvaruje pravo na posredničku naknadu u slučaju da Nalogodavac sklopi ugovor sa trećom osobom/vezano za Nekretninu sa kojima je Posrednik doveo Nalogodavca u vezu.

Članak 5.
Dovođenje u vezu sa trećom osobom/nekretninom
(1) Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s trećom osobom /nekretninom radi pregovaranja za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) ili njegovim povezanim društvom sa kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je Posrednik:
a) Neposredno odveo ili uputio Nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne Nekretnine;
b) Organizirao susret između Nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;
c) Nalogodavcu priopćio lokaciju tražene Nekretnine odnosno informacije o trećoj osobi ili njenom povezanom društvu ili brendu;
d) Kada je Nalogodavac zaprimio od Posrednika ponudu ili e-mail sa podacima o Nekretnini /njenom vlasniku odnosno o trećoj osobi ili njegovom povezanom društvu/njegovom drugom društvu ili brendu koji je iskazao interes za sklapanje odnosnog pravnog posla za nekretninu.
(2) Ako je Nalogodavac već upoznat sa nekretninama koje su mu ponuđene ili je već stupio u kontakt sa trećom osobom, obvezan je bez odgode o tome obavijestiti Posrednika pisanim putem, putem elektroničke pošte (e-mail), faksom ili preporučenim pismom. U suprotnom će se smatrati da ga je Posrednik doveo u vezu sa Nekretninom odnosno trećom osobom.
(3) Posrednik ostvaruje pravo na posredničku naknadu i ukoliko ga je Nalogodavac naknadno uveo u pregovore odnosno davao mu naloge ili tražio dr. usluge kako bi Posrednik zastupao njegove interese ili na drugi način sudjelovao u postupku koji se odnosi na predmet posredovanja.

Članak 6.
Obveze Posrednika
1. Nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla;
2. Upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine;
3. Pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini;
4. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove;
5. Omogućiti pregled nekretnina;
6. Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao;
7. Čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje;
8. Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište;
9. Obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Članak 7.
Obveze Nalogodavca
(1) Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretnina Nalogodavac se obvezuje da će osobito:
1. Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini;
2. Dati Posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora;
3. Osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine;
4. Nakon zaključivanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao, isplatiti Posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno;
5. Ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja;
6. Obavijestiti Posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio posrednika;
7. Dostaviti Posredniku presliku ugovora kojim se sklopljen pravni posao za nekretninu posredovanjem posrednika (ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu, ugovor o najmu i slično).
(2) Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za zaključivanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti zaključiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništava je. Nalogodavac će posredniku odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.

Članak 8.
Posrednička naknada (provizija)
(1) Posrednik je za svoj rad obvezan naplatiti naknadu (proviziju) u iznosu određenu ugovorom o posredovanju.
(2) Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa za posredovanu nekretninu ili u fiksno utvrđenom iznosu te se na njih obračunava PDV.
(3) Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti, neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koji Nalogodavac zaključi sa trećim osim ako ugovorom o posredovanju nije ugovoreno drugačije. Ugovorom o posredovanju može se ugovoriti da Posrednik ima pravo na naknadu u iznosu učinjenih troškova i bez obzira je li došlo do uspješnog sklapanja posredovanog posla.
(4) Posrednik ima pravo na Naknadu i ako bračni/ izvanbračni drug, potomak, roditelj, brat ili sestra odnosno drugi krvni ili tazbinski srodnik kao i povezano društvo ili drugo trgovačko društvo/obrt Nalogodavca ili zakonski zastupnik ili punomoćnik Nalogodavca/Nalogodavac osobno (u svojstvu fizičke osobe) zaključi pravni posao za koji je Posrednik posredovao sa trećom osobom/za Nekretninu sa kojom ga je Posrednik doveo u vezu.
(5) Ako u roku od 12 (dvanaest) mjeseci nakon prestanka važenja ili prijevremenog raskida (jednostranog ili dvostranog raskida, neovisno o razlozima kao i strani koja izjavljuje raskid) ugovora o posredovanju Nalogodavac sklopi pravni posao s trećom osobom odnosno za nekretninu s kojom ga je povezao Posrednik u vrijeme važenja ugovora, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.

Članak 9.
Plaćanja
(1) PDV će se obračunati na iznos ugovorene naknade u skladu sa poreznim propisima koji su na snazi u času u trenutku izdavanja fakture.
(2) Ako je zakupnina ili kupovnina na kojoj se temelji posrednička naknada ugovorena u stranoj valuti i naknada se obračunava u stranoj valuti te preračunava po srednjem tečaju HNB na dan izdavanja fakture.
(3) U slučaju nepravovremenog plaćanja naknade Posrednik je ovlašten zaračunati zakonsku zateznu kamatu.

Članak 10.
Troškovi
(1) Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da mu se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.
(2) Ukoliko Nalogodavac prije isteka ugovorenog roka jednostrano raskine ugovor, dužan je u roku od 7 (sedam) dana Posredniku nadoknaditi sve troškove posredovanja koji su nastali do raskida ugovora ako ugovorom o posredovanju nije drugačije određeno.
(3) Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća odnosno u slučaju opisanim u čl.7. st.2. ovih OUP.

Članak 11.
Povjerljivost informacija
(1) Ponude i obavijesti dobivene od Posrednika primatelj (Nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu.
(2) Posrednik je dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke koje sazna obavljajući poslove posredovanja, a odnose se na Nalogodavca, Nekretninu za koju posreduje ili su u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje ili koji sklapa na temelju posebne ovlasti.
(3) Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke Posrednik otkrije osobama s kojima nastoji Nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi Posrednik ispunio svoju obvezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog s Nalogodavcem ili u situaciji kad je Posrednik saznao predmetne informacije od trećih osoba.

Članak 12.
Prestanak Ugovora o posredovanju
Ugovor sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od Ugovornih strana, ukoliko je
takva mogućnost predviđena Ugovorom. U slučaju ugovorene mogućnosti jednostranog otkaza Ugovora o posredovanju, a da otkazni rok nije izričito određen samim ugovorom, otkazni rok iznosi 30 (trideset) dana od primitka otkaza koji je poslan preporučenom pošiljkom sa povratnicom.

Članak 13.
Sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma
(1) Posrednik je obveznik na provođenje određenih radnji i mjera sukladno Zakonu o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma (NN br. 87/08 i 25/12).
(2) Nalogodavac je suglasan da će pravodobno dostaviti Posredniku informacije koje je Posrednik dužan prikupiti sukladno citiranom zakonu i primjenjivim smjernicama.
(3) Posrednik se obvezuje da će sve dobivene informacije čuvati kao poslovnu tajnu.

Članak 14.
Završne odredbe
(1) Na poslovni odnos Posrednika i Nalogodavca se primjenjuje pravo Republike Hrvatske.
(2) Sve sporove koji mogu proizaći iz poslovnog odnosa, Ugovorne će strane nastojati riješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.