Opći uvjeti poslovanja

 

Temeljem članka 18. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN br. broj 107/07, 144/12, 14/14 i 32/19) trgovačko društvo Peris d.o.o. za savjetovanje i usluge, sa sjedištem i poslovnom adresom Zagreb, Dalmatinska 10, OIB 11265180999, zastupano po direktoru Nenadu Perisu (dalje u tekstu: „Posrednik“) dana 1. veljače 2021. godine donosi sljedeće:

OPĆI UVJETI POSLOVANJA POSREDNIKA U PROMETU NEKRETNINA

Članak 1.
Opći uvjeti poslovanja

(1) Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: OUP) uređuje se poslovni odnos Posrednika u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: „Posrednik“) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: „Nalogodavac“) koja sa Posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: „Ugovor o posredovanju“ ili „Ugovor“) a koji OUP su prije ili u trenutku sklapanja ugovora o posredovanju predloženi Nalogodavcu, bilo da su sadržani u formularom (tipskom) ugovoru, bilo da se na njih ugovor poziva.

(2) OUP su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenim između Posrednika i Nalogodavca.

(3) Ako se odredbe pojedinačnog ugovora o posredovanju koji je sklopljen sa Nalogodavcem razlikuju od odredbi OUP, tada se primjenjuju odredbe pojedinačnog ugovora o posredovanju.

(4) Ovi OUP obvezuju Nalogodavca ako su mu bili poznati ili morali biti poznati u vrijeme sklapanja Ugovora.

(5) Za odnose između Posrednika i Nalogodavca koji nisu uređeni ovim OUP ili ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN br. 107/07, 144/12,  14/14 i 32/19) i Zakona o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08,125/11, 78/15 i 29/18).

Članak 2.
Definicije

(1) Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih OUP imaju slijedeće značenje:
Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina (npr. kupnja, prodaja, zamjena, najam, zakup i dr.).
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (dalje: ugovor o posredovanju) obvezuje se posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja ; određenog pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenog prava na nekretnini, a nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen. Ugovorom o posredovanju može se ugovoriti isključivo i neisključivo posredovanje.

Savjetodavne usluge koje nisu obveze Posrednika iz članka 6. OUP posebno se ugovaraju u Ugovoru o posredovanju, aneksu Ugovora o posredovanju ili zasebnom Ugovoru te se za njih utvrđuje zasebna naknada i eventualno snošenje dodatnih troškova

Obveznik provedbe mjera iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma jest pravna i fizička osoba koja se obavi djelatnošću posredovanja u prometu nekretnina, uključujući i kada posreduje u iznajmljivanju nekretnina, ali samo u vezi s transakcijama u kojima je mjesečna najamnina u vrijednosti od 75.000,00 kn i većoj.

Opća uredba (EU) 2016/679 o zaštiti podataka Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (dalje u tekstu: GDPR) uređuje zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba.

Voditelj obrade osobnih podataka prema znači fizičku ili pravnu osobu, tijelo javne vlasti, agenciju ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.

Povjerljivost informacija uključuje obvezu obiju Ugovornih strana da čuvaju kao poslovnu tajnu podatke vezane za uspostavljeni poslovni odnos odnosno za predmet posredovanja ili pružanja druge usluge.

Članak 3.
Sklapanje Ugovora o posredovanju

(1) Ugovor se sklapa u pisanome obliku i na određeno vrijeme.

(2) Ako ugovorne strane ne ugovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti

 (3) Ugovor se smatra sklopljenim u pisanom obliku kada obje ugovorne strane potpišu istu ispravu ili svaka od strana potpiše primjerak isprave namijenjen drugoj strani odnosno ukoliko ugovorne strane razmjene potpisane isprave u PDF obliku. Zahtjev pisanog oblika ispunjen je i ako strane razmijene pisma (npr. ponude i/ili protuponude,  prihvat ponude, pismo namjere, davanje naloga Posredniku, e-mail komunikacija s Nalogodavcem iz koje je razvidno da Posrednik izvršava usluge posredovanja za predmetnu nekretninu itd.) ili se sporazume pomoću drugog sredstva koje omogućuje da se sa sigurnošću utvrde sadržaj i identitet davatelja izjave (npr. e-mail).

(4) Ugovor o posredovanju za čije se sklapanje zahtijeva pisani oblik smatra se valjanim iako nije sklopljen u tom obliku ako su ugovorne strane ispunile, u cijelosti ili u pretežitom dijelu, obveze koje iz njega nastaju, osim ako iz cilja radi kojega je oblik propisan očito ne proizlazi što drugo.

Članak 4.
Vrste posredovanja (neisključivo i isključivo posredovanje)

(1) Ugovorom o isključivom posredovanju Nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika ili samostalno ili na drugi način vršiti radnje vezane za posredovanje zaobilazeći Posrednika a koja obveza mora biti izričito ugovorena („Isključivo posredovanje“).

(2) Ukoliko je za vrijeme trajanja pravnih učinaka isključivog posredovanja Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao samostalno u direktnim pregovorima s trećom osobom, preko drugog posrednika ili na drugi način, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za isključivo posredovanje, dužan je Posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove nastale tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.

(3) Prilikom zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.

(4) Ukoliko nije izričito ugovoreno isključivo posredovanje, smatra se da je ugovoreno neisključivo posredovanje („Neisključivo posredovanje“).  Posrednik ostvaruje pravo na posredničku naknadu u slučaju da Nalogodavac sklopi ugovor sa trećom osobom/vezano za Nekretninu sa kojom je Posrednik doveo Nalogodavca u vezu.

(5) Na ugovor o isključivom posredovanju se na odgovarajući način primjenjuju ostale odredbe ugovora o posredovanju za neisključivo posredovanje.

Članak 5.
Dovođenje u vezu sa trećom osobom/nekretninom

(1) Smatra se da je Posrednik doveo Nalogodavca u vezu s trećom osobom / nekretninom radi pregovaranja za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno Nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) ili njegovim

povezanim društvom sa kojom je Nalogodavac pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je Posrednik:

a) Neposredno odveo ili uputio Nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne Nekretnine;
b) Organizirao susret između Nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;
c) Nalogodavcu priopćio lokaciju tražene Nekretnine odnosno informacije o trećoj osobi ili njenom povezanom društvu ili brendu;
d) Kada je Nalogodavac zaprimio od Posrednika ponudu ili e-mail sa podacima o Nekretnini /njenom vlasniku odnosno o trećoj osobi ili njegovom povezanom društvu/njegovom drugom društvu ili brandu koji je iskazao interes za sklapanje odnosnog pravnog posla za Nekretninu.

(2) Ako je Nalogodavac već upoznat sa nekretninama koje su mu ponuđene ili je već stupio u kontakt sa trećom osobom, obvezan je bez odgode o tome obavijestiti Posrednika pisanim putem, putem elektroničke pošte (e-mail), faksom ili preporučenim pismom. U suprotnom će se smatrati da ga je Posrednik doveo u vezu sa Nekretninom odnosno trećom osobom.

(3) Posrednik ostvaruje pravo na posredničku naknadu i ukoliko ga je Nalogodavac naknadno uveo u pregovore odnosno davao mu naloge ili tražio druge posredničke usluge kako bi Posrednik zastupao njegove interese ili na drugi način sudjelovao u postupku koji se odnosi na predmet posredovanja.

Članak 6.
Obveze Posrednika

 1. Nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla;
 2. Upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične (usporedive) nekretnine;
 3. Pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini;
 4. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove;
 5. Omogućiti pregled nekretnina;
 6. Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao;
 7. Čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje;
 8. Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište;
 9. Obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

  Članak 7.
  Obveze Nalogodavca

  (1) Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretnina Nalogodavac se obvezuje da će osobito:

  1. Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini;
  2. Dati Posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora;
  3. Osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine;
  4. Nakon zaključivanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao, isplatiti Posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno;
  5. Ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja;
  6. Obavijestiti Posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio posrednika;
  7. Dostaviti Posredniku presliku ugovora kojim se sklopljen pravni posao za nekretninu posredovanjem posrednika (ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu, ugovor o najmu i slično).

  (2) Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za zaključivanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti zaključiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništava je. Nalogodavac će posredniku odgovarati za štetu, te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.

  Članak 8.
  Posrednička naknada (provizija)

  (1) Posrednik je za svoj rad obvezan naplatiti naknadu (proviziju) u iznosu određenu ugovorom o posredovanju.

  (2) Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa za posredovanu nekretninu ili u fiksno utvrđenom iznosu uvećano za PDV.

  (3) Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti, neposredno nakon sklapanja prvog pravno obvezujućeg akta koji Nalogodavac zaključi sa trećom osobom vezano za posredovani posao osim ako ugovorom o posredovanju nije ugovoreno drugačije.

  (4) Posrednik ima pravo na Naknadu i ako bračni/ izvanbračni drug, potomak, roditelj, brat ili sestra odnosno drugi krvni ili tazbinski srodnik kao i povezano društvo ili drugo trgovačko društvo/obrt Nalogodavca ili zakonski zastupnik ili punomoćnik Nalogodavca/Nalogodavac osobno (u svojstvu fizičke osobe) zaključi pravni posao za koji je Posrednik posredovao sa trećom osobom/za Nekretninu sa kojom ga je Posrednik doveo u vezu.

  (5) Ugovorom o posredovanju može se ugovoriti da Posrednik ima pravo na naknadu u iznosu učinjenih troškova i bez obzira je li došlo do uspješnog sklapanja posredovanog posla.

  (6) Nakon prestanka ugovora o posredovanju posrednik ima pravo na naknadu do 12 mjeseci, i u slučajevima kad Nalogodavac sklopi s trećom osobom pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju.

  Članak 9.
  Plaćanja

  (1) PDV će se obračunati na iznos ugovorene naknade i sva druga plaćanja sukladno OUP u skladu sa poreznim propisima koji su na snazi u času u trenutku izdavanja fakture.

  (2) Ukoliko je posrednička naknada odnosno zakupnina, najamnina ili kupovnina na kojoj se temelji posrednička naknada ugovorena u stranoj valuti i naknada se obračunava u stranoj valuti te te preračunava po  tečaju HNB na dan izdavanja fakture.

  (3) U slučaju nepravovremenog plaćanja naknade Posrednik je ovlašten zaračunati zakonsku zateznu kamatu.

   

  Članak 10.
  Troškovi

  (1) Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da mu se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.

  (2) Ukoliko Nalogodavac prije isteka ugovorenog roka jednostrano raskine ugovor, dužan je u roku od 7 (sedam) dana Posredniku nadoknaditi sve troškove posredovanja koji su nastali do raskida ugovora osim ukoliko ugovorom o posredovanju nije drugačije određeno.

  (3) Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac plaća odnosno u slučaju opisanim u čl.7. st.5. ovih OUP.

  Članak 11.

  Povjerljivost informacija

  (1) Ponude i obavijesti dobivene od Posrednika primatelj (Nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu.

  (2) Posrednik je dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke koje sazna obavljajući poslove posredovanja, a odnose se na Nalogodavca, Nekretninu za koju posreduje ili su u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje ili koji sklapa na temelju posebne ovlasti.

  (3) Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke Posrednik otkrije osobama s kojima nastoji Nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi Posrednik ispunio svoju obvezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog s Nalogodavcem ili u situaciji kad je Posrednik saznao predmetne informacije od trećih osoba.

  Članak 12.
  Prestanak Ugovora o posredovanju

  (1) Ugovor sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od Ugovornih strana, ukoliko je

  takva mogućnost predviđena Ugovorom.

  (2) U slučaju ugovorene mogućnosti jednostranog otkaza Ugovora o posredovanju, a da otkazni rok nije izričito određen samim ugovorom, otkazni rok iznosi 30 (trideset) dana od dana primitka otkaza koji je poslan preporučenom pošiljkom sa povratnicom.

  Članak 13.
  Sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma

  (1) Posrednik je obveznik provođenja određenih radnji i mjera sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (NN br. 108/17, 39/19) dalje u tekstu: „ZSPNFT“ i Smjernicama za provedbu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma kod posrednika u sektoru prometa nekretnina iz 2020. godine.

  (2) Posrednik osobne podatke prikupljene na temelju ZSPNFT i pripadajućih podzakonskih akata obrađuje isključivo u svrhu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

  (3) Nalogodavac je suglasan da će pravodobno dostaviti Posredniku podatke koje je Posrednik dužan prikupiti sukladno ZSPNFT i primjenjivim smjernicama. U suprotnom, Posrednik nije u mogućnosti uspostaviti poslovni odnos ili obaviti transakciju odnosno dužan je prekinuti već uspostavljeni poslovni odnos.

  (4) Posrednik se obvezuje da će sve dobivene informacije čuvati kao poslovnu tajnu, uz primjenu sigurnosti obrade te će podatke čuvati u propisanim rokovima po isteku kojih se podaci brišu i uništavaju u skladu s zakonom koji uređuje zaštitu osobnih podataka.

  Članak 14.
  Zaštita osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679

  (Informacije o obradi osobnih podataka)

  (1) Ovim člankom, Posrednik kao voditelj obrade sukladno GDPR pruža informacije o obradi osobnih podataka nalogodavca i trećih osoba u vezi posredovanja u prometu nekretnina.

  (2) Odgovornost za obradu osobnih podataka

  Za obradu osobnih podataka odgovorno je društvo Peris d.o.o. za savjetovanje i usluge, sa sjedištem i poslovnom adresom Zagreb, Dalmatinska 10, OIB 11265180999, koje se kao posrednik u prometu nekretnina sukladno GDPR smatra voditeljem obrade osobnih podataka (dalje u tekstu: voditelj obrade).

  Za sva pitanja vezana za obradu osobnih podataka možete kontaktirati Peris d.o.o. putem e-mail adrese info@peris.hr, telefonskog broja +385 1 638 3228 ili slanjem preporučene pošiljke na adresu sjedišta Posrednika.

  (3) Svrhe obrade osobnih podatka prilikom posredovanja u prometu nekretnina

  Osobne podatke Posrednik obrađuje u svrhu sklapanja, izvršenja i prestanka ugovora posredovanju, prikupljanja i slanja ponuda te pisama namjere odnosno izvršavanja predugovorne faze posredovanja u prometu nekretnina, ispunjavanja zakonskih obveza Posrednika (poput ZSPNFT, Zakona o posredovanja o prometu nekretnina, Zakona o obveznim odnosima te drugim relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima) administrativnih potreba i izvještavanja, naplate potraživanja, izvansudskog i sudskog rješavanja sporova, izravnog marketinga, marketinga, ispitivanja tržišta, arhiviranja, uručenja pošiljaka i kontaktiranja, kontaktiranja vezano za upite poslane preko web obrasca na službenoj web stranici voditelja obrade, upotrebe kolačića prilikom korištenja web stranice Posrednika.

  (4) Pravne osnove obrade osobnih podataka

  Osobne podatke Posrednik prikuplja i obrađuje ukoliko za to ima pravni osnov poput ugovora, zakona ili drugog propisa ili ih prikuplja u predugovornoj fazi ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika odnosno zato što ima privolu ispitanika ili postoji legitimni interes za njihovu obradu (kao primjerice u slučaju izravnog marketinga ili ispitivanja tržišta te korištenja osobnih podataka dobivenih putem web kontakt forme/obrasca). U slučaju da za neku obradu osobnih podataka u određenu svrhu Posrednik treba privolu ispitanika (primjerice privola kojom se omogućavaju kolačići) ili izričitu privolu, podaci se u navedene svrhe neće obrađivati dok Posrednik nije dobio predmetnu privolu ili izričitu privolu na obradu a koju ispitanik ima pravo povući u svakom trenutku. Pri tome, povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. U slučajevima u kojima je davanje određenih osobnih podataka zakonska obveza i uvjet nužan za uspostavljanje poslovne sutradnje, osrednik kao voditelj obrade će o istome obavijesti ispitanika. Kod posrednika kao voditelja obrade ne primjenjuje se automatizirana obrada osobnih podataka niti izrada profila.

  (5) Kategorije osobnih podataka prilikom obrade

  Posrednik prikuplja i obrađuje one osobne podatke koji su nužni za ispunjenje ugovornih i zakonskih svrha obrade. Riječ je o općim osobnim podatcima (ime, prezime, prebivalište, boravište, OIB), kontakt podatcima (adresa za dostavu pismena, e-mail adresa, broj mobitela ili fiksnog telefona), podatcima za sklapanje i izvršenje ugovora, podatcima vezanim za provođenje mjera sukladno ZSPNFT (opći osobni podaci, dan, mjesec i godina rođenja, identifikacijski broj, preslika osobne iskaznice, podatci o zakonskom zastupniku, prokuristu ili punomoćniku stranke, podatci i dokumentacija o stvarnom vlasniku i politički izloženoj osobi, preslike osobnih dokumenta, dokumentacija kojom se dokazuje stvarni vlasnik stranke i sl.), podatci o nekretnini (adresa katastarski podaci, zemljišnoknjižni podatci, isprave i ugovori kojima se dokazuje vlasništvo, posjed ili drugo stvarno pravo na nekretnini), financijski podatci (IBAN računa fizičke osobe) osobni podaci dobiveni putem web kontakt forme, IP adresa/upotreba kolačića koji se učitavaju prilikom korištenja web stranice Voditelja obrade.

  (6) Kategorije primatelja osobnih podataka

  Primatelji osobnih podataka su primatelji podataka na temelju ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, ponude, pisma namjere ili privole odnosno primatelji na temelju posebnih zakona (porezna uprava, druga državna tijela i inspekcije u skladu s zakonskim obvezama voditelja obrade), javnobilježnički uredi, odvjetnici, sudovi, banke te primatelji podataka koji su poslovni partneri ili pružatelji usluga voditelju obrade odnosno zaposlenici voditelja obrade.

  (7) Rokovi čuvanja osobnih podataka

  Posrednik osobne podatke čuva onoliko dugo koliko je potrebno radi ostvarivanja svrhe obrade radi koje ih obrađuje. Kriterij na temelju kojeg se određuje razdoblje čuvanja osobnih podataka je zakonska odredba u ovisnosti o svrsi obrade, trajanje ugovora o posredovanju, trajanje pravnih učinaka nakon prestanka ugovora o posredovanju, zakonska zastara potraživanja ili određeni zakonski zahtjevi za čuvanjem podataka u određenom roku.

  Predviđeni rok za brisanje podataka koji su poslani putem kontakt web forme na web stranici Voditelja obrade: podaci prikupljeni isključivo jednostranim slanjem podataka od strane ispitanika putem web kontakt forme se brišu odmah po slanju povratnog odgovora na dobiveni upit.

  Predviđeni rokovi za brisanje kolačića koji se učitavaju prilikom korištenja web stranice Voditelja obrade su kako slijedi:

  • ga – 2 godine
  • gat_UA-86553238-1 – 1 minuta
  • gid – 24 sata
  • viewed_cookie_policy – 11 mjeseci
  • cookie_notice_accepted – 1 mjesec
  • pll_language – 1 godina

  (8) Do prijenosa osobnih podataka u treće zemlje izvan Europske Unije / Europskog gospodarskog pojasa ili međunarodnu organizaciju dolazi samo u slučajevima u kojima je ispitanik prethodno upoznat jer proizlaze iz posla posredovanja u prometu nekretnina i korespondencije vezane uz to. Ukoliko ne postoji odluka Europske komisije za treću zemlju da osigurava primjerenu razinu zaštite („odluka o primjerenosti“), prijenos, pod uvjetom da je nužan za izvršenje ugovora o posredovanju ili provedbu predugovornih mjera na zahtjev ispitanika odnosno prijenos je nužan za postavljanje, ostvarivanje i obranu pravnih zahtjeva, može se provesti uz pružanje odgovarajućih zaštitnih mjera i pod uvjetom da su ispitaniku u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji na raspolaganju provediva prava i učinkovita sudska zaštita.

  (9) Prava ispitanika u pogledu obrade osobnih podataka

  U slučaju kada je to zakonski dopušteno, ispitanik ima pravo na sljedeće:

  • Pristup osobnim podacima koji se odnose na ispitanika, informacijama o porijeklu osobnih podataka ukoliko se podaci ne prikupljaju od ispitanika, svrhama obrade, informacijama o voditelju obrade, izvršiteljima obrade, primateljima kojima su podaci otkriveni ili će biti otkriveni;
  • Povlačenje privole u bilo koje vrijeme, ako osobne podatke obrađujemo uz privolu ispitanika;
  • Ispravak ili dopunu osobnih podataka ispitanika kako bi uvijek bili točni;
  • Brisanje osobnih podataka ispitanika kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe;
  • Ograničenje obrade osobnih podataka pod određenim okolnostima, na primjer kada ispitanik prigovara točnosti osobnih podataka, dok ne provjerimo njihovu točnost;
  • Odnošenje osobnih podataka u strukturiranom obliku kao i njihovo prenošenje drugom voditelju obrade (pravo na prenosivost podataka);
  • Prigovor na obradu osobnih informacija u slučaju obrade osobnih podataka putem legitimnog interesa, odnosno u svrhe direktnog marketinga;
  • Podnošenje prigovora na obradu putem PERIS d.o.o. putem e-maila info@peris.hr ili slanjem pismena preporučenom poštom na adresu sjedišta;
  • Podnošenje prigovora nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka

   Članak 15.
   Završne odredbe

   (1) Na poslovni odnos Posrednika i Nalogodavca se primjenjuje pravo Republike Hrvatske.

   (2) Sve sporove koji mogu proizaći iz poslovnog odnosa, Ugovorne će strane nastojati riješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

   U Zagrebu, 1. veljače 2021.

   UPRAVA

   PERIS d.o.o. za savjetovanje i usluge